Obrir portes d’esperança

(Punt Avui · Mar Galceran, Directora del Lloc de la Dona · 19/07/23) El pas­sat d’abril es va estre­nar a Cata­lu­nya i a tot l’Estat la pel·lícula Si todas las puer­tas se cier­ran, pro­mo­guda per les Ger­ma­nes Obla­tes del Santíssim Redemp­tor i diri­gida per Anto­nio Cua­dri. Una història de tres dones entre­llaçades per la rea­li­tat de la…

Un convent de caputxins de finals del segle XVI, enterrat sota el paviment de l’Eixample

(El Punt Avui · I.C · 17/07/23) Les res­tes arqueològiques que s’han tro­bat fins ara a les obres del car­rer Girona amb Mallorca, en ple Eixam­ple de Bar­ce­lona, apun­ten a un con­vent dels caput­xins de Mont­cal­vari, cons­truït a par­tir del 1578. Ho han expli­cat, aquesta set­mana, els res­pon­sa­bles de la inter­venció arqueològica, que ini­ci­al­ment havien…

Balanç anual de les obres socials maristes

(Raúl García, coordinador de les O. Socials Maristes Catalunya · 17/07/23) El curs 2022-2023 ens arribava amb l’encàrrec inicial de somriure amb el cor, i en això hem posat tota la intenció. Enguany hem dedicat esforços importants a pensar i definir el nostre model d’acció social, i fins a cinc professionals de l’àmbit social s’han format,…

Les Germanetes dels Pobres deixaran Girona, però es mantindrà el geriàtric

(DG · Josep Coll. 18·07·23) La Congregació Germanetes dels Pobres marxaran de Girona després d’haver estat 145 anys a la ciutat i des de 1881 ubicades a l’edifici del número 49 de la carretera Barcelona, on fa temps que assisteixen a persones majors amb escassos recursos econòmics. L’immoble fa cantonada amb el carrer Sant Joan Baptista La Salle. Segons ha pogut…