URC - Paulines | Pia Societat de les Filles de Sant Pau

Membres URC

Membres URC

Paulines | Pia Societat de les Filles de Sant Pau, F.S.P.

Última actualització: 26/08/2016

Una espiritualitat edificada sobre els fonaments de la Paraula de Déu i l’Eucaristia.

Crist Mestre, centre de l’espiritualitat paulina
En paraules del Fundador, el beat Jaume Alberione, “la Família Paulina aspira a viure de manera integral l’Evangeli de Jesucrist, Camí, Veritat i Vida, segons l’esperit de sant Pau, sota la protecció de Maria, Reina dels Apòstols”.
En el fons, aquesta no és sinó l’espiritualitat cristiana, però assumida amb la profunditat amb què la va viure i la va ensenyar sant Pau, fins a arribar a poder dir: “Ja no sóc jo qui visc: és Crist qui viu en mi” (Ga 2,20), i dotada d’un filial sentit de la funció que Maria exerceix com a Mare, Mestra i Reina dels Apòstols.
El títol “Mestre” i el trinomi “Camí, Veritat i Vida”, en la nostra espiritualitat necessàriament es reclamen i es completen: el “Mestre” és el salvador i restaurador de l’home en les seves tres facultats: ment, voluntat i cor. Facultats que han de créixer en la fe, l’esperança i la caritat.
En quant a la Mare de Déu, el Fundador la considera en la seva condició de perfectament associada a l’obra de Jesucrist. El títol de la seva preferència: Reina dels Apòstols. Els detalls de la seva imatge: la Verge dreta, en actitud de donar al món el do més gran: el seu diví Fill Jesucrist; el Nen Jesús duu en una de les mans un pergamí que simbolitza l’Evangeli.
Vista així, en permanent acompliment de la seva missió essencial –donar Jesucrist– Maria entra en l’espiritualitat paulina com un element dinàmic i estimulant. Ella segueix oferint al món el do del seu Fill i l’entrega mitjançant els nous apòstols i evangelitzadors; ella, que és també mare i mestra espiritual de tots els seguidors incondicionals de Jesucrist.
Sant Pau, amb la seva vida i ensenyaments, que va viure en la intimitat del seu Senyor i es va desviure per anunciar-lo als pobles, és el nostre model en viure en Crist i en la passió per a l’anunci de l’Evangeli.
Tant la devoció a la Reina dels apòstols com la devoció a sant Pau, vitalitzen la devoció al Mestre Diví. Una i altra recolzen fermament l’afany de constant actitud de deixeble respecte a Jesucrist Camí, Veritat i Vida.

Notes distintives de la nostra espiritualitat
La centralitat de Crist Mestre, Maria Reina del Apòstols i sant Pau donen el color específic a l’espiritualitat paulina, que és marcadament cristocèntrica, bíblica, eucarística, eclesial.
La centralitat de Crist, revelada per la Sagrada Escriptura, té la seva actualitat i dinamisme en l’Eucaristia, cor de l’Església. El contacte amb l’Eucaristia és punt basilar per arribar a la unificació de tot l’ésser en Crist, i per mantenir la unitat de la Família Paulina i el sentit viu de l’Església. “Tot neix, com d’una font vital, del Mestre eucarístic. Així va néixer, del sagrari, la Família Paulina, així s’alimenta, així viu, així actua, així se santifica. De la Missa, de la Comunió, de l’Adoració Eucarística procedeix tot: santedat i apostolat” (Beat Jaume Alberione).
“Viure l’espiritualitat paulina –continua el beat Alberione– és entrar com a veritables deixebles en l’escola del Mestre Diví, disposats a transformar-se en membres vius i actius de la seva Església. Beure en les dues grans fonts: Bíblia i Eucaristia, per al nostre creixement espiritual. Tenir com a ideal prioritari la identificació amb Crist. Portar el treball espiritual amb perseverant confiança i sàvia diligència, amb un mètode que sigui capaç de garantir el progrés”.
Aquest mètode, que anomenem mètode paulí –basat en el trinomi de l’autodefinició de Crist (“Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida”, Jn 14,6)–, tendeix a involucrar la totalitat de la persona: la ment il·luminada per la Veritat; la voluntat que segueix constantment el Camí; el cor que estima, rep i comunica la Vida.
L’espiritualitat per ser autèntica s’ha de reflectir en tots els aspectes de la vida: en la missió, en l’estudi per conèixer els signes dels temps i en la sobrietat de vida.
Paraules del Fundador: “La benedicció divina sobre les obres, sobre les iniciatives, sobre els estudis, sobre l’Apostolat... són fruits de la pietat”.
Alberione, que tan intensament va viure “ora et labora” (resa i treballa, recollit de la tradició benedictina), bé
sabia que és la pregària la que ha de precedir l’acció i inspirar-la i deia: “Déu mateix treballa per qui treballa per a Ell. És la major contribució que podem fer al nostre Institut, l’acció més útil que podem realitzar, el treball més profitós per a l’Església...”.
Per acabar, l’espiritualitat paulina ha de ser vital, que impliqui tota la vida, que concentri totes les activitats i posi en moviment totes les facultats que hi ha en nosaltres.
És com la sang, que surt del cor i recorre tots els membres nodrint i vivificant l’organisme sencer. S’alimenta constantment de la Paraula de Déu: “Bíblia i Eucaristia”.

Saveria Antonietti
 

2673 Visites