URC

Amb motiu de la 94a Jornada Mundial de les Missions, que se celebra aquest diumenge 18 d'octubre, l'Agència Fides presenta com de costum, algunes estadístiques seleccionades per oferir un quadre panoràmic de l'Església missionera al món.

(Agència Fides)

Les taules han estat extrapolades de l'últim «Anuari Estadístic de l'Església» (actualitzat a dia 31 de desembre de 2018) i es refereixen als membres de l'Església, les seves estructures pastorals, les activitats en el camp sanitari, assistencial i educatiu. Entre parèntesi s'indica la variació, augment o disminució respecte a l'any anterior, segons la comparació efectuada per l'Agència Fides. Finalment, s'inclouen les circumscripcions eclesiàstiques dependents de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles.

A dia 31 de desembre de 2018 la població mundial era 7.496.394.000 persones, amb un augment de 88.020.000 unitats respecte a l'any anterior. L'augment global, es refereix a tots els continents.

En la mateixa data, el 31 de desembre de 2018, el nombre de catòlics era de 1.328.993.000 persones, amb un augment total de 15.716.000, respecte a l'any passat. L'augment interessa a tots els continents. El percentatge mundial de catòlics no ha variat respecte a l'any anterior sent de 17,73%.

El nombre total dels Bisbes en tot món ha disminuït de 12 unitats, aconseguint el nombre de 5.377. Augmenten els bisbes diocesans (+ 6) però disminueixen els religiosos (-18).

El nombre total de sacerdots al món ha disminuït també aquest any, arribant a una quota de 414.065 (-517). De nou, s'assenyala una disminució considerable a Europa (2675) a la qual se suma Amèrica (-104). Els augments es donen a l'Àfrica (1391), Àsia (+823) i Oceania (+48).

Els religiosos no sacerdots han disminuït per sisè any consecutiu de 594 unitats, aconseguint el nombre de 50.941. Les disminucions es registren a Europa (-591), Amèrica (-290) i Oceania (-17). Els augments a l'Àfrica (+217) i Àsia (+87).

Es confirma la tendència a la disminució global de les religioses, de 7.249 unitats, com l'any precedent. Actualment són en total 641.661. Els augments es registren una altra vegada a l'Àfrica (2220) i a Àsia (1218), les disminucions a Europa (7167), Amèrica (3253) i Oceania (- 267).

El nombre de Missioners laics en el món és de 376.188, amb un augment global de 20.388 unitats, repartit de la següent manera: Europa (+128), Amèrica (8129), Àsia (12.433), disminueixen a Oceania (-12) i a l'Àfrica (-290). Els Catequistes al món han disminuït un total de 43.697 unitats, arribant a ser 3.076.624. Les disminucions s'han registrat a Amèrica (40.846), Europa (9418), Oceania (-321), mentre que els augments s'han registrat a l'Àfrica (5133) i a Àsia (1755).

El nombre de seminaristes majors, diocesans i religiosos, aquest any han augmentat globalment de 552 unitats, aconseguint el nombre de 115.880. Els augments s'han registrat a l'Àfrica (+964), a Àsia (+354) i a Oceania (+52). Han disminuït a Europa (-696) i a Amèrica (-122). El nombre total de seminaristes menors, diocesans i religiosos, per tercer any disminueix, només aquest any de 617 unitats, aconseguint el nombre de 100.164. Han disminuït en tots els continents excepte a l'Àsia (+340): a Amèrica (-529), Àfrica (-226), Europa (-169) i a Oceania (-33).

En el camp de la instrucció i l'educació l'Església administra al món 73.164 escoles infantils freqüentades per 7.376.858 alumnes; 103.146 escoles primàries amb 35.011.999 alumnes; 49.541 instituts de secundària amb 19.307.298 alumnes. A més, segueix a 2.251.600 alumnes d'escoles superiors i 3.707.559 estudiants universitaris.

Els instituts de beneficència i assistència administrats en el món per l'Església engloben: 5.192 hospitals; 15.481 dispensaris; 577 leproseries; 15.423 cases per a ancians, malalts crònics i discapacitats, 9.295 orfenats; 10.747 llars d'infants; 12.515 consultoris matrimonials; 3.225 centres d'educació o reeducació social i 31.091institucions d'altres tipus.

Les circumscripcions eclesiàstiques dependents de la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles (Cep) en total són 1.119, segons l'última variació registrada. La major part de les circumscripcions eclesiàstiques dependents de Propaganda Fide es troben a Àfrica (516) i a Àsia (484). Seguides per Amèrica (73) i Oceania (46).

Aquí l'informe complet