URC

El passat 15 d'abril de 2019 amb motiu de les pròximes eleccions a les Corts Generals, la Plataforma Església pel Treball Decent ha adreçat aquesta carta als diferents partits polítics que concorren en aquestes eleccions perquè es comprometin amb un seguit de propostes que ha elaborat la mateixa plataforma.

Addicionalment, la Plataforma Església pel Treball Decent ha adreçat també una carta oberta a l'electorat, exposant les propostes traslladades als partits polítics i demanant que siguin tingudes en consideració per la ciutadania a l'hora de decidir el seu vot. Tot seguit, presentem el contingut íntegre de la carta adreçada a l'electorat.

RECORDA:

La seva reiterada i insistent reivindicació d’un treball digne i decent per a tothom, i que gaudeixi de protecció social. De manera especial per a les persones que estan a l’atur, les que tenen condicions laborals precàries i les que fan les feines més senzilles, menys valorades i amb menys possibilitats de car a el futur.

Enguany, quan l’Organització Internacional del Treball (OIT) -que integra sindicats, empresaris i administracions públiques- compleix 100 anys, escau urgir la revitalització del contracte social en un marc de renovada i necessària solidaritat.

PROPOSA:

·Promoure una economia productiva a escala humana, que redueixi les desigualtats i eviti els grans egoismes de l’economia especulativa.

·Refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant les limitacions de la greu crisi començada el 2008 i la de la Reforma Laboral.

·Fer aflorar l’economia informal i el treball irregular. Cal que les administracions publiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada.

·Deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres amb l’obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina, perquè sovint esdevé un requisit impossible d’aconseguir per persones en situació irregular, i quan aquesta és sobrevinguda, s’allarga la situació de vulnerabilitat i de pobresa.

·Dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar. Cal realitzar canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa.

·Impulsar l’habitatge social públic, fixant unes condicions assumibles per les famílies vulnerables per l’atur o la precarietat laboral.

DEMANA:

Per un costat s’ha reclamat els partits polítics que concorren a aquestes eleccions el seu compromís de treballar responsablement a les noves Corts per tal de fer realitat les sis propostes de l’apartat anterior.

Per altre costat es demana als electors i electores que a l’hora de decidir el seu vot actuïn amb responsabilitat tenint en compte els punts anteriors com a criteris de decisió, parant atenció a les propostes dels diferents partits en l’àmbit laboral, econòmic i social, atesa la seva repercussió per facilitar una vida digna a tothom.

Barcelona, a 15 d’abril de 2019

La Plataforma Església pel Treball Decent