URC

PROPERA JORNADA DE FORMACIÓ PERMANENT: «L’AMOR NO ES MEREIX. UN DIA AMB JESÚS DE NATZARET»


Normalment entenem la vida religiosa com una crida al seguiment de Jesús, a l’eixamplament del Regne, a la germanor amb els pobres...
Però hi ha una dimensió que no es té massa en compte i és fonamental: Estar amb Jesús, viure amb Ell, intimar amb Ell. Els religiosos/es són els qui estan amb Jesús (Mc 3,14), viuen amb Ell, hi parlen sovint..., perquè no es tracta de fer moltes coses sinó d’irradiar.
També hem de treballar, naturalment, però quan Jesús ens convida a treballar en la seva Vinya (Mt 20), ho fa per a nosaltres, perquè ens fa bé a nosaltres i no per a Ell...
És l’experiència de la Sobreabundància del seu Amor (Zaqueu, Canà, multiplicació dels pans, dona adúltera...) la que fa que brolli en nosaltres l’agraïment i la disponibilitat.
Però Aquell que ens estima, també ens diu les coses i ens fa veure allò que no enfoquem bé, que ens fa mal... Jesús ens posa en la Veritat, evangelitza la nostra mentalitat i purifica els nostres pensaments.
Aquesta sessió, síntesi de vuit dies d’Exercicis, us la oferim a la manera d’un mini-recés de començament de
curs.


a càrrec de Josep Manuel Vallejo


Fra Josep Manuel Vallejo és frare caputxí, va estudiar Arquitectura a Barcelona i Teologia a Sant Pacià, fent la llicència en Teologia Fonamental a l’ITF de Sant Cugat. S’ha dedicat, sobretot, a la divulgació bíblica i al conreu

 Data: 7 d’octubre de 2017, dissabte.

 

Hora: 9.45-13.30 i de 15,15-17,15

 

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).

 

 

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com

Tot indicant el nom i cognoms de la persona o persones participants i la institució a la que pertanyen.

 

Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JMV

Data